Разладни комори не издаваме ниту дозволуваме да се користат во нашата магацинска зграда.