Во магацините нема довод ниту одвод на вода. Вода има само во тоалетите.