Објектот има пристапна рампа за лица со инвалидитет.