Околу објектот има доволно голем двор за манипулација со шлепери и истите можат да се истовараат/утовараат на утоварната рампа паркирани напречно или паралелно.