Објектот има телефонски, кабелски и оптички инсталации но истите се наменети за магацините со површина поголема од 40м².