Магацинската зграда во која се нашите self storage простори е од тврда градба. Нема големи температурни варијации, температурата никогаш не оди под 8⁰C ниту над 28⁰C и нема влага во зградата.