Доколку во временскиот период кога сакате да го промените магацинот постои друг слободен магацин смеете да го промените магацинот со претходна најава, намирување на доспеаните фактури за наем, раскинување на постоечкиот договор за закуп и потпишување на нов договор за закуп .