Објектот има ХТП дозвола, но секој закупец мора да извади своја дозвола врз основа на договор за закуп.