Шлепер не смее да биде паркиран подолго од потребното за утовар/истовар бидејќи со тоа би се попречило работењето на останатите закупци.