Договорот е неопходен бидејќи во него се дефинираат правата и обврските на закуподавачот (Свој Склад) и на закупецот.