Условите за откажување на договорот се наведени во договорот за закуп.