Закупнината се плаќа исклучиво преку банкарска уплатница – уплата на наша банкарска сметка.