Во фактурата за наем има ставка потрошена електрична енергија која се одредува со месечно отчитување на контролниот струјомер за магацинот.