Фактурата за наем се плаќа на почеток на месецот за тековниот месец, доколку не е поинаку договорено.