Првата фактура за наем се плаќа во исто време кога се потпишува договорот за наем.