Висината на таванот е 3,45м, а кај носечките столбови е 3,00м.