Минималниот период на закуп на self storage просторот е 1 (еден) месец.