Пристап до Вашиот self storage простор имате Вие и лицата на кои Вие ќе им дозволите. Вие сносите полна одговорност за нивното однесување и сте одговорни доколку настане штета на било кој дел од објектот во кој е сместен Свој Склад.