Документ за лична идентификација е задолжителен при изнајмување на self storage простор и без него не може да се склучи договор за наем.