Забрането е да се складира:

  1. Токсичнa, загадувачкa или контаминирана стока
  2. Огнено оружје, муниција и експлозиви
  3. Радиоактивни материи
  4. Опасни материи
  5. Живи растенија и животни
  6. Храна и расиплива стока
  7. Готовина, хартии од вредност, скапоцен накит, уметнички дела
  8. Отпад
  9. Запаливи течности вклучувајќи бензин, нафта
  10. Полни или празни боци со гас