Забрането е да се складира:

 1. Токсичнa, загадувачкa, контаминирана или корозивна стока
 2. Огнено оружје, муниција и експлозиви
 3. Радиоактивни материи
 4. Опасни материи
 5. Живи растенија и животни
 6. Храна и расиплива стока
 7. Готовина, хартии од вредност, скапоцен накит, уметнички дела
 8. Отпад
 9. Запаливи течности вклучувајќи бензин, нафта
 10. Полни или празни боци со гас
 11. Растресита стока