За склучување на договор за закуп неопходна е тековна состојба не постара од 6 месеци, печат и лично присуство на управителот.